Create a new account

Tên người dùng được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Đó phải là một địa chỉ email hợp lệ. Tất cả các email từ hệ thống sẽ được gửi đến địa chỉ này. Địa chỉ email không được công khai và sẽ chỉ được sử dụng nếu bạn muốn nhận mật khẩu mới hoặc muốn nhận tin tức và thông báo qua email.
  • Độ dài kí tự mật khẩu 8 at least
  • Các loại ký tự mật khẩu tối thiểu là: 2
  • Mật khẩu phải chứa 1 numeric kí tự
  • Number of allowed repeated passwords: 10